Regulamin

Regulamin
(Obowiązuje od dnia 30.11.2015)

§ 1.
REGULAMIN

1.1. Regulamin określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy oraz zasady korzystania z Serwisu.
1.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.agrosystems.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu, wydrukować go, lub utrwalić i zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.
1.4. Przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
1.5. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług w ramach funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

§ 2.
DEFINICJE

Przyjęte w niniejszym Regulaminie skróty i definicje oznaczają:
a) Cennik — zestawienie ustalanych przez Usługodawcę opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu;
b) Formularz rejestracyjny - udostępnione w procesie rejestracji rozwiązanie informatyczne wymagające podania danych typu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, hasło potrzebne do zalogowania w serwisie, numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej i inne, o ile zostały wykazane rozwiązaniem informatycznym niezbędnym dla rejestracji konta użytkownika w Serwisie
c) Konto – część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, w tym zamieszczać i publikować Ogłoszenia, przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail;
d) Odwiedzający – każdy, kto korzysta z Serwisu;
e) Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany rzeczy lub zwierząt gospodarskich, a także pracy (zaproszenia do kontaktu w sprawie pracy, informacja o poszukiwaniu pracy);
f) Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest posiadaczem Konta poprzez które zamieszcza i publikuje Ogłoszenie w Serwisie;
g) Przedmiot Ogłoszenia — rzecz, zwierzę gospodarskie, oferowana praca lub usługa albo informacja o poszukiwaniu pracy przez Ogłoszeniodawcę  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.
h) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
i) Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.agrosystems.pl, którego operatorem jest Usługodawca, będący platformą ogłoszeniową służący w szczególności prezentacji Towarów lub Usług oraz udostępnianiu informacji o Ogłoszeniodawcach;
j) Reklamacja – wada otrzymanej Usługi, zgłaszana przez Użytkownika z żądaniem jej usunięcia;
k) Usługi – usługi świadczone dla Użytkowników przez Usługodawcę w ramach Serwisu, polegające na prezentowaniu Ogłoszeń;
l) Usługodawca - będąca właścicielem Serwisu Agrosystems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, (81-451) Al. Zwycięstwa 96/98, (dalej jako: Klient), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579298, NIP: 5842744494, REGON 362709413 o kapitale zakładowym, opłaconym w pełnej wysokości, wynoszącym 100.000 zł;
m) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu i/lub usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, posiada Konto, oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.

§ 3.
REJESTRACJA KONTA

3.1. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu może dodawać, edytować i usuwać Ogłoszenia.
3.2. Rejestracja wymaga wypełnienia przez Użytkownika danych w udostępnionym mu formularzu rejestracyjnym w Serwisie, takich jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu Użytkownika oraz potwierdzeniu ich prawidłowości. Potwierdzenie prawidłowości podanych danych wraz z akceptacją Regulaminu skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług.
3.3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu podmiotu, za który działa.
3.4. Wraz z Rejestracją Użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.
3.5. Rejestrując się Użytkownicy wyrażają jednocześnie zgodę na kontakt poprzez adres poczty elektronicznej w związku z wykonywaniem Usługi oraz na otrzymywanie informacji o zmianach treści Regulaminu oraz towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności oraz zmianach w funkcjonalności Serwisu. Rejestrując się, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie innych informacji handlowych.
3.6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
3.7. Raz podany podczas Rejestracji konta Użytkownika adres e-mail nie może być użyty w Rejestracji innego Konta w Serwisie.
3.8. Kolejne po pierwszej Rejestracji korzystanie z Serwisu przez Użytkownika możliwe jest po zalogowaniu tzn. użyciu podanych w procesie Rejestracji danych dostępu do Serwisu (adresu e-mail oraz hasła).
3.9. Tym Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji, lecz zapomnieli hasła, Usługodawca umożliwia odzyskanie dostępu do Konta przez procedurę resetu hasła. Osoba, która chce odzyskać hasło, powinna wskazać adres email podany przy Rejestracji, na który Usługodawca wysyła kod weryfikujący oraz link do strony umożliwiającej zresetowanie poprzedniego hasła. Hasło do Konta zostanie zmienione, jeżeli wszystkie dane zostaną zweryfikowane  pomyślnie.
3.10. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności i zabezpieczenia danych związanych z procesem Rejestracji, w tym hasła do Konta. Zabrania się Użytkownikom udostępniania osobom trzecim danych związanych z procesem Rejestracji, w tym hasła do Konta.
3.11. Użytkownik będący konsumentem, który dokonał rejestracji w Serwisie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą, ma prawo od niej odstąpić w przeciągu 10 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane w formie elektronicznej lub listownej na adres siedziby Usługodawcy.

§ 4.
ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA

4.1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, w tym wskazania tytułu i treści Ogłoszenia, wskazania okresu, w którym Ogłoszenie ma się wyświetlać w Serwisie.
4.2. Publikacja ogłoszenia może być odpłatna. W szczególności Usługodawca może pobierać wynagrodzenie za czas emisji ogłoszenia lub określony sposób wyróżnienia Ogłoszenia w Serwisie. Opłata za publikację Ogłoszenia ma charakter ryczałtowy i jest zależna wyłącznie od czasu trwania emisji Ogłoszenia albo sposobu jego wyróżnienia, nie zależy od ceny Przedmiotu Oferty. Wysokość opłat za emisję Ogłoszenia zostanie wskazana Użytkownikowi po wypełnieniu formularza. Zamówienie Ogłoszenia następuje przez potwierdzenie treści Ogłoszenia oraz ceny i innych warunków związanych z emisją.
4.3. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Przedmiotu Ogłoszenia, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie i wskazywać na treść umowy, jaką w związku z Przedmiotem Ogłoszenia Użytkownik zamierza zawrzeć. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
4.4. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
4.5. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, których Przedmiot narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
4.6. Ogłoszenie powinno dotyczyć wyłącznie kategorii wskazywanych przez Usługodawcę.
4.7. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
4.8. Użytkownik powinien przyporządkować treść ogłoszenia do jednej z kategorii Ogłoszeń w Serwisie.
4.9. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści Ogłoszeń (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw Usługodawcy ani praw osób trzecich.
4.10. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

§ 5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z Ogłoszeniem.
5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych towarów, lub usług ani za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) brak zainteresowania Przedmiotem Ogłoszenia,
b) realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
c) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
d) treść wzajemnych oświadczeń składanych przez Użytkownika i drugiej strony transakcji.
5.3. Usługodawca nie redaguje treści Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów Ogłoszeń w przypadkach, gdy dana treść:
a) narusza godność ludzką, dobra osobiste, prawa zwierząt lub dobre obyczaje;
b) narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;
c) zawiera treści dyskryminujące, a w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
d) rani przekonania religijne lub polityczne;
e) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
f) sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
g) promuje system sprzedaży lawinowej;
h) zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej;
i) jest w formie obraźliwej lub wulgarnej;
j) szkodzi dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy, jego partnerów lub osób trzecich.
5.4. Usługodawca ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści, o których mowa powyżej.

§6.
PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

6.1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
6.2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych, a także ich wpływu na Usługi, Usługodawca niezwłocznie zamieści na stronach Serwisu.
6.3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług przez Usługodawcę, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.
6.4. W każdym przypadku Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu. W tym celu, w miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne, a o przewidywanym terminie i czasie trwania przerwy Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.
6.5. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych Usług, normalnie świadczonych w ramach Serwisu.
6.6. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Serwisu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 5.5. powyżej.

§ 7.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi, w czasie trwania emisji Ogłoszenia i w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia, lub od dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
7.2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: sekretariat@agrosystems.pl  lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Agrosystems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem "reklamacja".
7.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające Reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną Reklamacją.
7.4. Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca, przed rozpatrzeniem Reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7.5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej Reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowa o Usługi między Usługodawcą i Użytkownikiem może być rozwiązana w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 8.2. Rozwiązanie umowy o Usługi następuje przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron, przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail drugiej strony w przypadku Użytkownika jest to adres email podany w procesie Rejestracji a w przypadku Usługodawcy - adres email Usługodawcy podany na podstronie /kontakt.
8.2. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta i jednocześnie wszystkich dodanych przez niego usług z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy z chwilą złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o Usługi trwa emisja Ogłoszenia, umowa o Usługi zostaje rozwiązana, a konto usunięte, nie wcześniej niż w chwili, w której zakończy się emisja Ogłoszenia.
8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku wystąpienia jednego z poniżej wskazanych zdarzeń:
a) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,
b) zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanego przez GUS,
c) zmiana zakresu lub formy realizacji określonych produktów lub usług na rzecz Użytkownika,
d) wprowadzenie do oferty Usługodawcy nowych produktów lub usług, a także modyfikację oferty już istniejących, ,
e) zmiana wysokości kosztów operacyjnych i kosztów usług ponoszonych przez Usługodawcę,
f) wprowadzenie przez Usługodawcę nowych lub modyfikację istniejących systemów komputerowych, a także innych systemów służących do przesyłania, przetwarzania i magazynowania danych,
g) dostosowania się do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk w zakresie publikacji Ogłoszeń.
8.4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z podaniem daty wejścia w życie zmian. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu. W przypadku gdy Użytkownik odmówi akceptacji treści zmienionego Regulaminu powinien przesłać na adres email Usługodawcy, podany w zawiadomieniu, oświadczenie o odmowie akceptacji zmian treści regulaminu, w terminie 7 dni od daty powiadomienia Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem na dzień zakończenia ostatniej zamówionej przez Użytkownika emisji  Ogłoszenia przed dniem złożenia Oświadczenia o odmowie akceptacji zmian treści Regulaminu. Do tego dnia Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
8.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.6. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą , których przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę jest prawo polskie.
8.7. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
8.8.  Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
8.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.