Warunki użytkowania


§ 1.
AKCEPTACJA WARUNKÓW


1. Niniejsza Witryna (http://www.agrosystems.pl/) jest własnością Agrosystems Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem w Gdyni (81-451) Al. Zwycięstwa 96/98 Polska (zwanej dalej Agrosystems). Użytkownik korzystając z niniejszej Witryny i udostępnianych na niej Materiałów akceptuje niniejsze Warunki użytkowania. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków użytkowania Witryny, powinien on zaprzestać korzystania z tej Witryny oraz pobierania udostępnionych Materiałów.


§ 2.
KORZYSTANIE Z WITRYNY


1. Wszelkie prawa do treści zawartych na tej Witrynie są zastrzeżone. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych na tej Witrynie, w szczególności do układu graficznego Witryny, fotografii i elementów graficznych użytych na stronach tej Witryny, jak również znaków handlowych są chronione przepisami prawa, w szczególności postanowieniami: "Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych", "Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej", "Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji", "Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych".
2. Firma Agrosystems Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że wszelkie dane zamieszczone na tej Witrynie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny i nie stanowią wiążącej oferty. Materiałów umieszczonych na tej Witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, powielać ani prezentować publicznie, wyświetlać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych, bez pisemnej zgody Agrosystems Sp. z o.o. W przypadku naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad korzystania, Użytkownik automatycznie traci prawo do korzystania z tej Witryny.
3. Witryna nie jest platformą aukcyjną, lecz portalem ogłoszeniowym i informacyjnym.


§ 3. 
ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Użytkownik korzysta z niniejszej Witryny wyłącznie na swoje własne ryzyko. Firma Agrosystems Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia w każdej chwili dostępu Użytkownika do niniejszej Witryny lub jej dowolnej części lub usługi w dowolnym momencie.
2. Firma Agrosystems Sp. z o.o. przykłada wielką wagę do aktualności i poprawności wszelkich informacji zawartych na tej Witrynie, jednak firma Agrosystems Sp. z o.o. jednoznacznie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych wprost lub domniemanych, w tym gwarancji, że dostęp do tej Witryny będzie niezakłócony, nieprzerwany, Witryna będzie bezpieczna, a informacje opublikowane na niej kompletne, prawidłowe i aktualne. Użytkownik pobiera wszelkie Materiały z niniejszej Witryny na swoje własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody w swoim systemie komputerowym oraz za utratę danych w wyniku pobrania takich Materiałów.
3. Informacje i porady, w formie ustnej i pisemnej, uzyskane od firmy Agrosystems Sp. z o.o. lub za pośrednictwem tej Witryny, nie stanowią podstaw do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec niej.
4. Firma Agrosystems Sp. z o.o., jej dostawcy oraz inne firmy niezależne wspomniane w treści tej Witryny lub związane z nią w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (w tym, ale nie tylko, za utratę korzyści, utratę danych ani za przerwy w działalności gospodarczej) wynikające i związane z niemożnością korzystania z tej Witryny lub w wyniku korzystania z niej, ani z żadnych stron internetowych powiązanych z nią odnośnikami, ani też związane z materiałami, informacjami oraz usługami dostępnymi na jakichkolwiek takich stronach, bez względu na to czy roszczenia wynikają czy też są związane z gwarancjami, odpowiedzialnością umowną, deliktową i na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej i bez względu na to czy firma Agrosystems Sp. z o.o. została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód, czy też nie.


§ 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik, który spowoduje techniczne zakłócenie pracy Witryny lub systemów przekazujących ją użytkownikom, ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty i wydatki za takie zakłócenia.


§ 5.
ODNOŚNIKI DO STRON OSÓB TRZECICH


1. Odnośniki do stron osób trzecich są zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników i za zgodą administratorów tych stron. Kliknięcie któregokolwiek odnośnika spowoduje wyjście z Witryny firmy Agrosystems Sp. z o.o. Firma Agrosystems Sp. z o.o. nie monitoruje, nie kontroluje i nie jest odpowiedzialna za zawartość stron osób trzecich, do których kierują odnośniki z Witryny. Użytkownik decydujący się na przejście na jakąkolwiek stronę internetową osób trzecich, do której kierują odnośniki tej Witryny, działa wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.


§ 6.
MODYFIKACJA WITRYNY I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW


1. Firma Agrosystems Sp. z o.o. prowadzi politykę stałego doskonalenia swoich produktów i usług i tym samym zastrzega sobie prawo do wprowadzania modernizacji i udoskonaleń bez uprzedzenia.
2. Firma Agrosystems Sp. z o.o. ma prawo na stałe lub na jakiś czas wyłączyć Witrynę, ograniczyć dostęp do Materiałów z nią powiązanych oraz zmodyfikować którekolwiek części Witryny i Materiały za uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedzenia. Użytkownik zgadza, że Agrosystems Sp. z o.o. nie będzie ponosić wobec użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich modyfikacji, zawieszenia oraz zakończenia funkcjonowania Witryny.


§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Firma Agrosystems Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i zasad według swojego wyłącznego uznania i w każdej chwili oraz zamieszczania ich na Witrynie. Użytkownik ma obowiązek okresowo sprawdzać te Warunki i zasady pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie z niniejszej Witryny przez Użytkownika po wprowadzeniu i opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach i zasadach jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.
2. Warunki i zasady użytkowania z tej Witryny podlegają prawu obowiązującemu w Polsce. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z dostępem użytkownika do Witryny rozstrzygać będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Agrosystems Sp. z o.o.
3. Strony (Agrosystems Sp. z o.o. oraz użytkownik) jednoznacznie wyrażają wolę, aby niniejsze Warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe z nimi powiązane i wszelkie dokumenty pokrewne były sporządzone w języku polskim.
4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach jest nieważne nie wpływa to w żaden sposób na ważność całego dokumentu.
5. Niniejszy dokument anuluje jego wszystkie poprzednie wersje i obowiązuje do momentu wydania kolejnej wersji.