Logowanie do eSołtysPoprzednia wersja stronyPliki do pobrania
Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń prowadzonych przez Agrosystems Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin skierowany jest do osób lub podmiotów, które zamierzają uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Agrosystems Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu oraz o jego przestrzeganie.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE, POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie na szkolenie następuje za pośrednictwem:

  • Formularza on-line,

  • Przesyłki pocztowej,

  • Poczty elektronicznej.

 2. Wypełnienie formularza on-line lub przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego za pomocą przesyłki pocztowej lub poczty elektronicznej stanowi zawarcie wiążącej umowy, skutkującej zobowiązaniem do zapłaty.

 3. Na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu.

 4. Potwierdzenie zostanie wysłane nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 5. Wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu zostaną przekazane materiały informacyjne o szkoleniu.

 6. Wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu zostanie przekazana prośba o dokonanie płatności.

CENA SZKOLENIA

 1. Cena za szkolenie wynika z oferty szkoleń Agrosystems Sp. z o.o.

 2. Zakres usług realizowanych w trakcie szkolenia jest określony indywidualnie dla każdego szkolenia.

 3. Ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

 4. Podmioty zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT) powinny wypełnić stosowne oświadczenie.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Osoba lub podmiot mogą zrezygnować z udziału w szkoleniu.

 2. Datą rezygnacji jest data jej wpłynięcia do Agrosystems Sp. z o.o.

 3. W przypadku rezygnacji na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub przed uzyskaniem potwierdzenia udziału w szkoleniu, uczestnik nie ponosi kosztów udziału w szkoleniu.

 4. W przypadku rezygnacji w okresie 5-9 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów udziału w szkoleniu, pod warunkiem uzyskania w tym okresie potwierdzenia udziału w szkoleniu. Brak potwierdzenia skutkuje brakiem ponoszenia kosztów udziału w szkoleniu.

 5. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik ponosi 100% kosztów udziału w szkoleniu.

PŁATNOŚCI

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu należy dokonać płatności na konto Agrosystems Sp. z o.o. wskazane w potwierdzeniu.

 2. Podstawą do dokonania płatności jest faktura pro forma wystawiona i wysłana pocztą elektroniczną w momencie potwierdzenia udziału w szkoleniu.

 3. Po zakończeniu szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT i przekazana przesyłką pocztową.

 4. Po uzyskaniu zgody płatnika za szkolenie faktura VAT może zostać przekazana za pomocą poczty elektronicznej.

ZMIANA TERMINU ODWOŁANIE SZKOLENIA

15. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

 1. Agrosystems Sp. z o.o. może odwołać z przyczyn od siebie niezależnych szkolenie najpóźniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem.

 2. Szkolenie może być również odwołane z powodu niedyspozycji wykładowcy.

CERTYFIKATY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE, EGZAMIN WEWNĘTRZNY

 1. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe, które chronione są prawem autorskim.

 2. W trakcie szkolenia przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny. Udział w egzaminie jest dobrowolny.

 3. Certyfikaty ukończenia

 4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

REKLAMACJE

 1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do składania reklamacji.

 2. Reklamacje mogą dotyczyć elementów szkolenia określonych w ofercie.

 3. Reklamacje należy składać w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia.

 4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej: szkolenia@agrosystems.pl

 5. W piśmie reklamacyjnym należy podać:

  • Dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamacje.

  • Nazwę, miejsce i datę szkolenia.

  • Opis reklamacji

 6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

RODO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń (art. 4 pkt.7 RODO) jest Agrosystems sp. z o.o. w Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5842744494

 2. Dane uczestników szkoleń będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją usługi.

 3. Uczestnikom szkoleń mają prawo do dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych (art. 15-20 RODO).